Betriebsträgerschaft der temporären Kindertageseinrichtung am Buckenhofer Weg